دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 1)

۲۲ شهریور ۱۳۹۸
دکوراسیون حمام ایده آل ایمنی حمام

در نظر گرفتن تدابیری برای جلوگیری از برق گرفتگی در حمام از مهم ترین نکات ایمنی است که بخشی از دکوراسیون حمام را نیز شامل می شود. در فضای حمام هیچ سیمی نباید در فضا رها باشد و یا کلید و پریزهای برق نیز نباید در ارتفاعی کم و در مجاورت با آب و شیرهای آب قرار گیرند. بهترین راهکار برای این مورد در نظر گرفتن داکت های تأسیساتی است تا سیم ها را پوشش دهد و بهتر است برای کلید و پریزهای برق نیز درپوشی گذاشته شود تا از تماس مستقیم آن ها با آب و فضای مرطوب بیرون جلوگیری شود.(قسمت ششم)

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن

دیدگاه شما

بدون دیدگاه